چاپ PDF

 

گاز طبیعی فشرده

     خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

    خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

خدمات قابل ارایه در حوزه تامین مخازن CNG، احداث خط تولید مخازن، انتقال دانش فنی، بازرسی فنی و کیفی و ساخت و تامین تریلرهای حمل CNG بشرح زیر می باشد:

 

 احداث خط تولید مخازن گازطبیعی فشرده و مخازن صنعتی

 تامین جامبوتیوب تریلرهای حمل  CNGو گازهای صنعتی

 تامین جایگاه متحرک سوخت گیری گاز طبیعی

 طراحی و ساخت انواع خودروهای حمل  CNGمتناسب با شرایط بومی

 تامین تجهیزات و اجرای طرح های گازرسانی مادر-دخترCNG