چاپ PDF

 

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

   تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

   خدمات مشاوره مهندسی

   تجهیزات تست مخازن

خدمات مشاوره مهندسی و طراحی پروژه های گازرسانی و زنجیره انتقال گاز به مناطق مسکونی و واحدهای صنعتی به روش مادر-دختر CNG بشرح زیر ارایه می گردد:

 

-        مشاوره در طراحی چرخه گازرسانی سیار CNG

-        بررسی شرایط پروژه ها و طراحی اجزای چرخه تامین گاز

-        مکانیابی ایستگاه سوخت گیری مادر، طراحی تجهیزات، طراحی Layout و ...

-        طراحی خودروهای حمل گاز متناسب با میزان مصرف و شرایط جغرافیایی، اقلیمی و جاده ای

-        طراحی تجهیزات و Layout ایستگاه دختر و تاسیسات تقلیل فشار در محل مصرف

-        تهیه برآوردهای اقتصادی اجرای طرح