مخازن کرایوجنیک

چاپ PDF

 

- گازهای صنعتی

سیلندرهای گاز صنعتی

- جامبو تیوب های حمل گاز

- تیوب اسکید گازهای خالص

تون تانک (Y-TON)

- مخازن هوای فشرده

- مخازن کرایوجنیک


  • مخازن کرایوجنیک برای ذخیره سازی گازهای مایع شده مانند LN2 (ازت مایع)، LO2، LCO2، ... بر اساس الزامات استانداردهای بین المللی مطابق نظر کارفرما
  • تانکرهای کرایوجنیک برای حمل زمینی گازهای مایع شده بر اساس الزامات استانداردهای معتبر بین المللی در زمینه حمل جاده ای مواد خطرناک مانند ADR  
  • ایزوتانک های کرایوجنیک برای حمل دریایی انواع گازهای مایع شده بر اساس الزامات استانداردهای معتبر بین المللی در زمینه حمل دریایی مواد خطرناک مانند IMDG