تیوب اسکید گازهای خالص

چاپ PDF

 

- گازهای صنعتی

سیلندرهای گاز صنعتی

- جامبو تیوب های حمل گاز

- تیوب اسکید گازهای خالص

تون تانک (Y-TON)

- مخازن هوای فشرده

- مخازن کرایوجنیک

  • تامین جامبو تیوب ها و تیوب اسکیدهای حمل گازهای خلوص بالا (Ultra High Purity)
  • مناسب برای حمل گازهایی چون SiH4، NF3، SF6، NH3، N2Oو ...
  • دارای تاییدیه های بین المللی طبق استانداردهای سختگیرانه حمل گازهای خطرناک
  • مطابق با الزامات IMDGیا International Maritime Dangerous Goodsبرای حمل دریایی 
  • گواهی نامه های CSC، TIR، UIC، ADR،RID، TPED، SELO، KGC،DOT، ISO، KHK