تون تانک (Y-TON)

چاپ PDF

 

- گازهای صنعتی

سیلندرهای گاز صنعتی

- جامبو تیوب های حمل گاز

- تیوب اسکید گازهای خالص

تون تانک (Y-TON)

- مخازن هوای فشرده

- مخازن کرایوجنیک

  • تامین تون-تانک برای گازهای با خلوص بسیار بالا (Ultra High Purity)
  • مناسب برای تامین گازهای مورد نیاز صنایع مختلف مانند نیمه هادی ها
  • مطابق با الزامات DOT3AA ،DOT3AAX ،SELO و KGS بر اساس نیاز مشتری