چاپ PDF

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

    خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

خدمات قابل ارایه در زمینه گازرسانی سیار به روش مادر – دختر CNG کهVirtual Pipeline  یا خط لوله مجازی نیز نامیده می شود، با همکاری شرکت های معتبر خارجی، بشرح زیر می باشد:

 

-        تجهیزات حمل گاز (Tube Trailer)

-        ایستگاه دختر (Daughter Station - PRU)

-        خدمات مشاوره مهندسی 

-        ایستگاه مادر (Mother Station)