FM-200

چاپ PDF

 

- High Pressure CO2

- Low Pressure CO2

- High Expansion Foam

- Low Expansion Foam

- INERGEN

- Dry Chemical Powder

- Water Mist

- FM-200

شرکت NK با همکاری شرکت های KIDDE آمریکا و MASTECO کره جنوبی در زمینه طراحی و تامین سیستم های اطفاء حریق بر پایه گاز HFC227ea یا FM-200 فعالیت دارد.